انگلیسی
جمعه ٢٩ تير ١٣٩٧
ورود به سایت شخصی

دکتر محمد صدقیان                           

مرتبه علمی: استادیار پایه 11

پست الکترونیکی : drmsadvet@yahoo.com

 

سوابق شغلی

تدريس(مراتب علمي/ دانشگاه) :

-مربی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز- 1380 (حق التدریس)

-مربی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سراب- 1383 (حق التدریس)

- مربي،دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر- از سال 1381 تا 1386 (تمام وقت)

- استاديار،دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر -از سال 1386 تا کنون (تمام وقت)

 

پستهاي اجرايي( عنوان پست، نام دانشگاه/ موسسه، شهر، از سال ... تا سال ... ):  

-      عضو کميته علمي دومين همايش ملي پژوهش هاي کاربردي در صنعت دام، طيور و آبزيان ،1394

-      عضو شوراي گسترش و جذب دانشگاه آزاد اسلامي واحد شبستر ،1392(ادامه دارد)

-      عضو کميته علمي دومين همايش ملي پژوهش هاي کاربردي در صنعت دام، طيور و آبزيان ،1393

-      عضو شوراي پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد شبستر ،1393-1392

-      مدير گروه دامپزشکي دانشگاه آزاد اسلامي واحد شبستر ،1393-1392

-      نماينده دانشگاه در ستاد اجرايي مراسم روز دامپزشکي استانآذربايجانشرقي،1393

-      عضو کميته علمي اولين همايش ملي پژوهش هاي کاربردي در صنعت دام، طيور و آبزيان ،1392

-      دبير علمي همايش منطقه اي دامپزشكي و توسعه پايدار ،1390          

-      مشاور تجهيز آزمايشگاههاي دامپزشكي و علوم دامي دانشگاه آزاد اسلامي واحد شبستر، 1388-1387

-      عضو شوراي موارد خاص آموزشي ،1387  

-      مدير کل آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد شبستر، 1386-1385

-      مدير گروه دامپزشکي دانشگاه آزاد اسلامي واحد شبستر، 1385-1383 

-      تجهيز مجتمع آزمايشگاههاي دامپزشکي دانشگاه آزاد اسلامي واحد شبستر، 1383-1382

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.